«Схвалено» « Затверджено»

Засідання педради Директор школи: _____ В.Є.Тищенко від 03.09. 2018 р. 03.09.2018

протокол № _08_

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Веселогаївської ЗОШ І-ІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області

для 1 класу НУШ

на 2018-2019 н. р.

Загальні положення освітньої програми
закладу загальної середньої освіти І ступеня

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» та наказу МОН України від 21.03.2018р. № 268 «Про затвердження освітніх навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (типова освітня програма Савченко О.Я.)

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Типову освітню програму для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм передбачено використання внутрішньо предметних і міжпредметних зв’язків, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язкова для використання.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1класі підлягають вербальному оцінюванню.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування, можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Робочий навчальний план для першого класу НУШ на 2018/2019 навчальний рік

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хв.

Тривалість перерв – 10 хв, великої перерви – 20 хв.

Кількість учнів, що навчаються у 1 класі – 2.

Кількість класів – 0.

У класі організовано індивідуальне навчання як для учнів, які проживають у селі, коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб. Заняття проводяться в одну зміну.

Мова навчання – українська.

Для учнів 1 класу виділено 10 год інваріантної складової навчального плану. Тому з метою виконання навчальних програм з предметів, з метою підвищення якості знань учнів, які навчаються індивідуально, організовано додатковий урок з навчання грамоти.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік розпочинається 01 вересня. Так як 01 вересня припадає на вихідний день, 2018/2019 навчальний рік розпочинається у школі 03 вересня святом — День знань — і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно):І семестр - з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 14 січня 2019 року – по 24 травня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули терміном не менше 30 днів. Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», строки проведення канікул встановлюються ЗНЗ за погодженням з відповідними органами управління освітою.

Строки термінів канікул (орієнтовно):

- осінні – з 29.10.2018 р. по 04.11.2018 р.;

- зимові – з 31.12.2018 р. по 13.01.2019 р.;

- весняні – з 25.03.2019 р. – 31.03.2019 р.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.02.08 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій навчальним закладом прийматиметься додатково.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

З метою підвищення якості знань учнів, які навчаються індивідуально, уроки з предметів Музичного мистецтва, Образотворчого мистецтва, Трудового навчання, Основ здоров’я, Фізичної культури, Інформатики, Я досліджую світ учнів 1 класу будуть проводитись разом з учнями 3 класу.

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Директор школи: ______________ В.Є.Тищенко


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для першого класу НУШ

2018/2019 навчальний рік

(накази Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 407,

від 21.03.2018р. № 268т «Про затвердження освітніх навчальних програм для

1-2 класів закладів загальної середньої освіти», типова освітня програма Савченко О.Я.)

Назва освітньої галузі Класи Кількість годин
1 клас Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна 4,5 1 4,5 1
Іншомовна
Математична 2,5 2,5
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 0,5 0,5
Технологічна 0,5 0,5
Інформатична
Мистецька 0,5 0,5
Фізкультурна* 0,5 0,5
Усього 9,5+0,5 9,5+0,5
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Загальнорічна кількість навчальних годин 805
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 10 10

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи: _______________ В.Є.Тищенко


Типовий навчальний план

для учнів 1 класу Веселогаївської ЗОШ І-ІІ ступенів

Назва освітньої галузі Класи Кількість годин на рік
Разом
На рік
Інваріантний складник
Мовно-літературна 315 9 210 35 210 35
Іншомовна
Математична 140 4 105 105
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 105 3 17,5 17,5
Технологічна 35 1 17,5 17,5
Інформатична
Мистецька 70 2 17,5 17,5
Фізкультурна* 105 3 17,5 17,5
Усього 770 22 420
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Загальнорічна кількість навчальних годин 805
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 770 22

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для першого класу НУШ

2018/2019 навчальний рік

(накази Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 407,

від 21.03.2018р. № 268т «Про затвердження освітніх навчальних програм для

1-2 класів закладів загальної середньої освіти», типова освітня програма Савченко О.Я.)

Назва освітньої галузі Класи Кількість годин
1 клас Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна 9 9
Іншомовна
Математична 4 4
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 3 3
Технологічна 1 1
Інформатична
Мистецька 2 2
Фізкультурна* 3 3
Усього 22 22
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Загальнорічна кількість навчальних годин 805
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня 20/700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 12 12

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

Директор школи: _______________ В.Є.Тищенко


«Схвалено» « Затверджено»

Засідання педради Директор школи: _____ В.Є.Тищенко

від 03.09. 2018 р. _______ 03.09.2018______

протокол № 08

Освітня програма

Веселогаївської ЗОШ І-ІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області

на 2018-2019 н. р.

Загальні положення освітньої програми
закладу загальної середньої освіти І ступеня

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Кількість учнів, що навчаються – 8. Кількість класів – 0.

Індивідуальне навчання учнів організовано у класах: 2 клас – 2 учні, 3 клас – 3 учні, 4 клас – 3 учні, які проживають у селі, коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб. Заняття проводяться в одну зміну.

Тривалість уроків: 2-4 класи – 40 хв, 5-9 – 45 хв.

Тривалість перерв – 10 хв, великої перерви – 20 хв.

Мова навчання – українська.

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, а також логічної послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчального плану (таблиця 1);

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 2; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2695 годин/навчальний рік: для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти Іступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

На основі навчальних планів, рекомендованих МОН України, відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів, обрано варіант навчального плану початкової школиз українською мовою навчання з вивченням мови національної меншини (таблиця 2).

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво". Заклад загальної середньої освіти може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс "Мистецтво".

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної складової навчального плану.

З метою підвищення якості знань учнів, які навчаються індивідуально, уроки з предметів Музичного мистецтва, Образотворчого мистецтва, Трудового навчання, Основ здоров’я, Фізичної культури, Інформатики, Я у світі учнів 2 класу будуть проводитись разом з учнями 4 класу.

З метою виконання навчальних програм з предметів для учнів 3 класу організовано додаткові заняття: українська мова – 0,5 год, математика – 1 год, трудове навчання – 0,5 год, мистецтво – 0,5 год.

З метою підвищення якості знань учнів, які навчаються індивідуально, з метою якісної підготовки учнів 4 класу до ДПА, організовано додаткові заняття: математика – 1 год, «Я у світі» - 0,5 год.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду.

Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Окрім освітніх компонентів для вільного вибору учнями, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти (у разі його відсутності – на веб-сайті його засновника).

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік розпочинається 01 вересня. Так як 01 вересня припадає на вихідний день, 2018/2019 навчальний рік розпочинається у школі 03 вересня святом — День знань — і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно): І семестр - з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 14 січня 2019 року – по 24 травня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули терміном не менше 30 днів. Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», строки проведення канікул встановлюються ЗНЗ за погодженням з відповідними органами управління освітою.

Строки термінів канікул (орієнтовно):

- осінні – з 29.10.2018 р. по 04.11.2018 р.;

- зимові – з 31.12.2018 р. по 13.01.2019 р.;

- весняні – з 25.03.2019 р. – 31.03.2019 р.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.02.08 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій навчальним закладом прийматиметься додатково.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Директор школи: ______ В.Є.Тищенко


Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

з вивченням мови національної меншини

на 2018-2019 н. р.

(наказ МОН України від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», таблиця 2)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 3 4 Разом
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 5 5,5 5,5 16
Мова національної меншини 0,5 0,5 0,5 1,5
Іноземна мова 1 1,5 1,5 4
Математика Математика 3 3 3 9
Природознавство Природознавство 0,5 1 1 2,5
Суспільствознавство Я у світі 0,5 0,5 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 0,5 0,5 1
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 1
Інформатика 0,5 0,5 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5 0,5 1
Фізична культура** 1 1 2
Усього 10 14+1 14+1 38+2
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 10 15 15 40

Директор школи: ______________ В.Є.Тищенко

Таблиця 2

до освітньої програми

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти Іступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
12. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
13. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

Директор школи: ________ В.Є.Тищенко


«Схвалено» «Затверджено»

Засідання педради Директор школи: _____ В.Є.Тищенко

від 03.09.2018 р. 03.09.2018

протокол № ___08__

Освітня програма

Веселогаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області

на 2018/2019 н. р.

Загальні положення освітньої програми
закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки Українивід 20.04.2018 № 405 для 5–9 класів (додаток 10).

Навчальний план зорієнтований на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Кількість учнів, що навчаються у основній школі 15.

Кількість класів – 1.

Індивідуальне навчання учнів організовано у класах: 6 клас – 3 учні, 7 клас – 3 учнів, 8 клас – 4 учнів, які проживають у селі, коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб. Заняття проводяться в одну зміну.

Тривалість уроків: 6-9 – 45 хв.

Тривалість перерв – 10 хв, великої перерви – 20 хв.

Мова навчання – українська.

Метою діяльності Веселогаївської ЗОШ І-ІІ ст. є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової середньої освіти, виховання громадянина України, розвиток особистості учня, його здібностей.

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках навчальних планів;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 3; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5 класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7 класу – 1172,5годин/навчальний рік, для 8 класу– 1207,5 годин/навчальнийрік, для 9 класу – 1260 годин/навчальний рік.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

Документ містить Навчальний план з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов (таблиця 10).

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів Типової освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я".

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» заклад освіти формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Освітня програма спрямована на створення інноваційного освітнього простору та надання якісних освітніх послуг шляхом максимального використання умов, кадрового та матеріального потенціалу; забезпечує природовідповідність розвитку особистості згідно індивідуальних особливостей, схильностей, мотивів, талантів; враховує побажання та запити батьків і учнів; реалізує: особистісно – орієнтований підхід до розвитку, виховання і навчання впроваджуючи сучасні освітні технології на всіх ступенях навчання.

Освітня програма основної школи передбачає реалізацію осві­тніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні.

На основі навчальних планів, рекомендованих МОН України, відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів, обрано варіант навчального плану з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов (таблиця 10).

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".

Згідно наказу Запорізького ОблУОН № 250 від 12.05.09 « Про продовження впровадження регіональних курсів «Історія рідного краю», «Екології рідного краю», з метою виховання патріотизму, любові до природи рідного краю, формування в учнів пізнавального інтересу до предметів природничого циклу, екологічного світогляду, дбайливого ставлення до історичних пам’яток місцевості, заповідних зон та оточуючого

середовища рідного краю, введено «Історію рідного краю» та «Екологію рідного краю». З метою розширення знань про історію рідного краю, підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах, конкурсах, вивчення регіональних курсів буде забезпечене таким чином: екологія рідного краю - у 6, 7, 8, 9 класах – у курсі біології; у 6-9 класах – історія рідного краю - у курсі Історії України.

З метою підвищення якості знань учнів, які навчаються індивідуально, з метою виконання навчальних програм з предметів, 1 год фізичної культури учнів 6 класу буде проводитись з учнями 7 класу (понеділок, 5 урок); 1 год фізичної культури 7 класу з учнями 8 класу (п’ятниця, 6 урок); 1 год трудового навчання учнів 7 класу з учнями 9 класу (понеділок, 6 урок); 1 год інформатики учнів 6 класу з учнями 8 класу (середа, 6 урок).

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається у школі 03 вересня святом — День знань — і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою (орієнтовно):

І семестр - з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 14 січня 2019 року – по 24 травня 2019 року.

Упродовж навчального року для учнів проводитимуться канікули терміном не менше 30 днів. Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», строки проведення канікул встановлюються ЗНЗ за погодженням з відповідними органами управління освітою.

Строки термінів канікул (орієнтовно):

- осінні – з 29.10.2018 р. по 04.11.2018 р.;

- зимові – з 31.12.2018 р. по 13.01.2019 р.;

- весняні – з 25.03.2019 р. – 31.03.2019 р.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.02.08 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітнім навчальним закладом прийматиметься додатково.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Директор школи: ______ В.Є.Тищенко


Робочий навчальний план

загальної середньої освіти ІІ ступеня

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

на 2018-2019 н. р.

(наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 405,

таблиця 10)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6 7 8 9 Всьо-го
Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2 2 10
Українська література 2 2 2 2 8
Перша іноземна мова 2 2 2 2 8
Друга іноземна мова 1,5 1,5 2 2 7
Зарубіжна література 1,5 1,5 2 2 7
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1,5 1,5 5
Всесвітня історія 1 1 1 1 4
Основи правознавства - - - 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 0,5 0,5 - - 1
Образотворче мистецтво 0,5 0,5 - - 1
Мистецтво - - 1 1 2
Математика Математика 4 - - - 4
Алгебра - 2 2 2 6
Геометрія - 2 2 2 6
Природо-знавство Природознавство - - - - -
Біологія 1,5 1,5 2 2 7
Географія 1,5 1,5 2 1,5 6,5
Фізика - 1 2 3 6
Хімія - 1 2 2 5
Технології Трудове навчання 1 0,5 0,5 1 3
Інформатика 0,5 0,5 2 2 5
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 1 1 3
Фізична культура** 1,5 1 3 3 8,5
Разом 22,5+1,5 23+1 29+3 31+3 105,5+ 8,5
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 24 24 32 34 114

*** В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України

(Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України»

Директор школи: __________ В.Є.Тищенко


Таблиця 2

до освітньої програми

закладу загальної середньої

освіти ІІ ступеня

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Біологія
4. Всесвітня історія
5. Географія
6. Зарубіжна література
7. Інформатика
8. Історія України
9. Математика
10. Мистецтво
11. Основи здоров’я
12. Природознавство
13. Трудове навчання
14. Фізика
15. Фізична культура
16. Хімія
17. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)
18. Іноземні мови
Кiлькiсть переглядiв: 317

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.