/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101715.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101721.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101726.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101732.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101739.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101745.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101756.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101802.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101809.jpg /Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101816.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101823.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101829.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101837.jpg /Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101847.jpg /Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101647.jpg/Files/images/zvtnst_2018-19_nr/IMG_20181229_101703.jpg


Статут школи оновлений

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВЕСЕЛОГАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І — II СТУПЕНІВ» НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - навчальний заклад) - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у здобутті дошкільної, базової загальної середньої освіти.

Навчальний заклад засновано на спільній власності територіальних громад сіл, селищ Новомиколаївського району Запорізької області.

2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, чинного законодавства України, у тому числі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших законодавчих актів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, відділу освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.

3. Навчальний заклад підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Новомиколаївській районній раді Запорізької області (надалі Засновник), у частині навчально-виховного процесу підвідомчий відділу освіти, молоді та спорту Новомиколаївськоі' районної державної адміністрації Запорізької області.

4. В навчальному закладі визначена українська мова навчання.

II. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Повна назва навчального закладу - Комунальний заклад Веселогаївська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів» Новомиколаївської районної ради Запорізької області.

Скорочена назва - КЗ «Веселогаївська ЗОШ І – ІІ ступенів»

2. Місцезнаходження навчального закладу:

вулиця Першотравнева, б.21,

село Веселий Гай,

Новомиколаївський район,

Запорізька область

70120

III. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної базової загальної середньої освіти, допрофільної підготовки.

2. Головним завданням навчального закладу є:

1) виховання громадянина України;

2) забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової середньої освіти;

3) формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

4) виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

5) виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої і соціальної цінності;

6) створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту та понад державний стандарт;

7) формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися;

8) становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей;

9) забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчально-виховного процесу;

10) створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

11) надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

12) пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

13) оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

14) розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистістю - орієнтованого підходу та інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих і здібних дітей.

15) створення належних умови для адаптації до навчання в основній школі учнів 5-го класу;

16) забезпечення якісної підготовки та проведення державної підсумкової атестації та підсумкових оцінювань випускників навчального закладу;

17) реалізація системи внутрішньо шкільного контролю на основі управлінських рішень;

18) розвиток матеріальної бази спортзалу, кабінетів;

19) посилення уваги до психолого-педагогічних особливостей розвитку дитини;

20) забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя;

21) разом з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

22) здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування;

23) створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівни-ків навчального закладу, виховання економічної, естетичної, правової культури.

3. Діяльність навчального закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реатізації її здібностей, талантів, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості та прагматичності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

4. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

1) безпечні умови освітньої діяльності;

2) за реалізацію обраних форм навчально-виховного процесу відповідно до вікових психофізіологічних особливостей дітей;

3) забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов, збереження здоров'я вихованців;

4) дотримання державних стандартів освіти, якісне засвоєння навчального матеріалу на рівні державних вимог до базової середньої освіти, норм загальнолюдської етики і моралі;

5) дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

6) дотримання фінансової дисципліни.

5. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.

IV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Навчальний заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, штамп, печатку гербову зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Права і обов’язки юридичної особи навчальний заклад набуває з дня його державної реєстрації.

2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3. Навчальний заклад несе відповідальність за наслідки своєї діяльності в межах чинного законодавства України.

4. Навчальний заклад має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судових інстанціях.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Зарахування учнів до дошкільної групи, до всіх класів навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2. Директор навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

3. Зарахування учнів, вихованців до навчального закладу здійснюється до початку навчального року за наказом директора навчального закладу. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

4. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних договорів.

5. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

6. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області. За сприяння відділу освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області такі учні переводяться до іншого навчального закладу. Рішення про відрахування із навчального закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування.

7. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, складеної на основі типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, у дошкільній групі – на основі програми «Впевнений старт».

У освітній програмі конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація у навчальному закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

8. Освітні програми навчального закладу затверджуються директором навчального закладу, погоджуються педагогічною радою, радою навчального закладу. Варіативна складова робочого навчального плану у школі II ступеня складається відповідно до профільного навчання, містить курси за вибором, факультативи, передбачає навчальну, виховну, пошукову, науково-дослідницьку роботу та організовується у формі навчальних занять, гуртків, клубів.

У вигляді додатків до освітньої програми додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний), програмне забезпечення варіативної складової.

9. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня базової середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

10. Навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

11. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу.

12. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

13. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

14. Навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затверджених Кабінетом Міністрів України.

15. Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

16. Структура навчального року та режим роботи встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

17. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

18. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у 1 класі – 35 хвилин , у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

19. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

20. Навчальний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

21. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) - 20 хвилин.

22. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчального закладу.

23. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством України).

24. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

25. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1 -го класу не задаються.

26. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчального закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

27. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

28. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватись словесна характеристика знань умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

29. Навчання у випускних (4-му, 9-му) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я.

30. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в інших спеціальних класах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

31. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

32. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту).

Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

33. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту. Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

34. Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

35. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За
відмінні успіхи в навчанні випускникам навчального закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За успіхи у навчанні, позакласній та позашкільній роботі встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення - подяка, іменна стипендія, премія (в межах коштів, передбачених радою навчального закладу на ці цілі).

36. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери Управління, яких належать навчальний заклад, відділом освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.

37. Виховання учнів у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

38. Цілі виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

39. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів навчального закладу до вступу в будь-які об'єднання гроомадян, громадські, громадсько-політичні і релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

40. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

41. Структура внутрішкільної методичної роботи визначаться щорічно на підставі діагностики педагогічних працівників навчального закладу, затверджується наказом директора. У складі навчального закладу функціонують шкільні методичні об'єднання:

1) шкільне методичне об’єднання класних керівників;

2) шкільне методичне об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу;

3) шкільне методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу.

42. Контроль за охороною здоров'я учнів, вихованців та їх медичне обстеження здійснюється медичним закладом.

43. Контроль за якістю харчування учнів, вихованців покладається на органи охорони здоров'я, забезпечується засновником.

VI. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі освіти є вихованці дошкільної групи, учні, педагогічні працівники, інші спеціалісти навчального закладу, директор, батьки або особи, які їх замінюють.

2. Статус, права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

3. Учень, вихованець - особа, яка навчається і виховується в навчальному закладі.

4. Учні навчального закладу, вихованці мають гарантоване державою право на:

1) доступність і безоплатність дошкільної, базової загальної середньої освіти у навчальному закладі;

2) вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

3) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

4) користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою навчального закладу;

5) участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

6) отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

7) перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

8) участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

9) участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

10) повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

11) захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій, педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5. Учні, вихованці дошкільної групи навчального закладу зобов'язані:

1) оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом базової загальної середньої освіти;

2) підвищувати свій загальний культурний рівень;

3) брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчального закладу, його Статутом;

4) дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

5) виконувати вимоги педагогічних та інших працівників навчального закладу відповідно Статуту та правил для учнів;

6) брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

7) дбайливо ставитись до державного, комунального, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

8) дотримуватися вимог Статуту, правил для учнів;

9) дотримуватися правил особистої гігієни.

6. Учні навчального закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

8. Педагогічним працівником навчального закладу може бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти.

9. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників навчального закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» (651-14) та іншими законодавчими актами.

11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається
відповідно до законодавства.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства України про працю.

12. Директор навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу та Статутом навчального закладу.

13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, крім випадків передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

14. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель - методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

15. Педагогічні працівники навчального закладу мають право:

1) самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкід-

ливі для здоров’я учнів;

2) брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів навчального закладу та інших органів самоврядування навчального закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

3) обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

4) навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки

та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5) проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

6) проводити в установленому порядку науково-дослідну, експеримен- тальну, пошукову роботу;

7) вносити керівництву навчального закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

8) на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

9 ) об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством України;

10) порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

16. Педагогічні працівники навчального закладу зобов'язані:

1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

2) контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

3) нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома батьків, осіб, що їх замінюють, директора навчального закладу;

4) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також
збереженню їх здоров'я;

5) виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

6) виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, умови контракту;

7) брати участь у роботі педагогічної ради;

8) виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб, повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

9) готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

10) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

11) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

12) виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою;

13) вести відповідну документацію.

17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством України.

18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством України, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу.

19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

1) обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

2) створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування:

3) звертатися до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

4) приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу.

5) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

6) на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття
дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

1) створювати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

2) забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту навчального закладу;

3) поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;

4) постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

5) виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

6) виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

7) сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу.

21. Інші права та обов'язки батьків та осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені Статутом навчального закладу та відповідними договорами.

22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VII. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором навчального закладу може бути особа з високими моральними якостями, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки, є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, та навчання з охорони праці.

2. Директор призначається на посаду і звільняється з посади Засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора та інших педагогічних працівників здійснюється директором навчального закладу з дотриманням чинного законодавства.

3. Директор навчального закладу:

1) здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників, організовує навчально-виховний процес;

2) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і практичних навичок;

3) відповідає за реалізацію Державного стандарту базової загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

4) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

5) забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм техніки безпеки;

6) розпоряджається в установленому порядку майном навчального закладу і коштами;

7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків;

8) забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

9) вживає заходів щодо запобігання вживання учнями, вихованцями алкоголю, наркотиків;

10) розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів, вихованців із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;

11) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів,
вихованців;

12) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх зміст і виконання;

13) щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях)
колективу.

4. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колективного органу управління навчальним закладом.

5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше 4 на рік.

6. Педагогічна рада розглядає питання:

1) планування та режиму роботи навчального закладу,

2) переведення учнів до наступних класів, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

3) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

4) морального та матеріального заохочення учнів, вихованців га працівників навчального закладу;

5) притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, вихованців за невиконання ними своїх обов'язків.

7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік та за потребою.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад, загальних зборів (конференцій) колективу встановлюються Статутом навчального закладу і колективним договором.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, економічної, фінансової діяльності навчального закладу.

8.У період між конференціями діє рада загальноосвітнього навчального закладу.

До складу ради навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості.

Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень конференцій, розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання і виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету навчального закладу, розподілу фонду загального обов'язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

9. У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об'єднання. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференціях).

10.Основною структурною ланкою навчального закладу є клас (колектив учнів, що формується з метою виконання завдань навчального закладу на основі їхніх типових або психофізичних особливостей, рівня розвитку), група.

Учнівські збори навчального закладу - колективний орган учнівського самоврядування.

Учнівські збори навчального закладу:

1) обирають орган учнівського самоврядування навчального закладу (класу);

2) обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля
учнівського колективу.

11. Батьківські збори навчального закладу, класу - колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори навчального закладу (класу):

1) обирають органи батьківського самоврядування;

2) залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

3)вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі і навчальному закладі;

4) запрошують педагога-організатора, вчителів, представників державних органів управління, адміністрацію навчального закладу для обговорення стану перспектив роботи класу й навчального закладу, а також роз'яснення з окремих питань, що турбують батьків.

12.У навчальному закладі можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VIII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

1. Матеріально – технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі навчального закладу.

2. Майно навчального закладу закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту навчального закладу та укладених ним угод згідно чинного законодавства України.

3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства України. користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки задані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5. Для забезпечення навчально–виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база навчального закладу, крім власних приміщень, включає спортивний комплекс, бібліотеку, господарські будівлі.

6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі.

IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Навчальний заклад є неприбутковим.

2. Фінансово – господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

3. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

1) кошти районного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

2) кошти, отримані від надання навчальним закладом додаткових освітніх послуг;

3) від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

4) добровільні грошові внески і пожертви підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

4. Кошти навчального закладу, які надходять на спеціальний реєстраційний рахунок в управління Державної казначейської служби України і знаходяться у повному його розпорядженні. Не використані за звітний період кошти вилученню не підлягають за умови виконання навчальним закладом розрахункових показників розвитку, якщо інше не передбачене законодавством України.

5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається директором навчального закладу відповідно до законодавства України. За рішенням директора навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно навчальним закладом або на договірних засадах (частина 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік»).

6. Навчальний заклад має право орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь – якого підприємства, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, які сприяють поліпшенню загально – побутових умов колективу, здавати в оренду майно.

7. Діловодство навчального закладу організовується відповідно встановленого Міністерством освіти і науки України порядком.

8. Звітність навчального закладу встановлюється відповідно до вимог державної статистики.

9. Штатний розпис навчального закладу встановлюється відділом освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти України.

X. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

1. Контроль за дотриманням навчальним закладом державних стандартів освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області та вищестоящими органами освіти.

2. Інституційний аудит навчального закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

3. Зміст, форма, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником навчального закладу відповідно до чинного законодавства України.

XI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Припинення діяльності навчального закладу проводиться за рішенням Засновника. Припинення діяльності навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, ліквідації.

Ліквідація проводиться комісією, призначеною Засновником, а в окремих випадках - за рішенням арбітражного суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

3. У випадку злиття, приєднання, поділу, виділення права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України або визначених закладів освіти.

4. При припиненні діяльності навчального закладу учням і вихованцям, які навчилися в ньому повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства України.

5. При припиненні діяльності навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

ХІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

1. Навчальний заклад має право здійснювати міжнародні зв'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків навчального закладу протягом усього періоду його функціонування.

2. Статут навчального закладу затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

1) голови Новомиколаївської районної ради Запорізької області;

2) голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області,

3) відділу освіти, молоді та спорту Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області;

4) постійних депутатських комісій Новомиколаївської районної ради Запорізької області;

5) директора навчального закладу;

6) трудового колективу.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб - підприємців.

Цей Статут складено у трьох примірниках, які знаходяться:

Перший примірник – у Засновника;

Другий примірник – у навчальному закладі;

Третій примірник – у державного реєстратора.

Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.


Кiлькiсть переглядiв: 278

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.